Conversation & Phonics : คลาสสนทนาและโฟนิกส์สำหรับน้องๆ 2.8-12 ปี

Conversation & Phonics : คลาสสนทนาและโฟนิกส์สำหรับน้องๆ 2.8-12 ปี

Conversation & Phonics

คลาสสนทนา และ โฟนิคส์
สำหรับน้องๆวัย 2.8 ปี – 12 ปี


“เปิดใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม ผ่านการเล่น กับทิชเชอร์ชาวต่างชาติ”

 

“เปลี่ยนการเรียนที่มีแต่การท่องจำ มาเป็นการได้สื่อสารฟัง

พูดภาษาอังกฤษ ตลอดเวลาในคลาสเรียน”

 

 ”เสริมสร้าง Self Esteem ความมั่นใจ ความภาคภูมิใจตัวเอง”

 

“เสริมทักษะ EF มุ่งเน้นให้คิด วางแผน แก้ปัญหา อดทน และรอคอย”

 

“ชุมชนสองภาษา จำลองเมืองนอกไว้ให้น้องๆ”
Conversation & Phonics

คลาสสนทนาและโฟนิคส์ ของ Funtime Chonburi
เป็นการจำลองเมืองนอกมาไว้ในคลาสให้น้องๆ เปิดโอกาสให้น้องๆ
ได้ใช้ภาษาอังกฤษกับทิชเชอร์ชาวต่างชาติ (100%) ตลอดเวลา

เมื่อน้องได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ
น้องจะเริ่มคุ้นเคย คุ้นชินภาษาอังกฤษจากการฟัง
เริ่มจับคำและประโยค รวมถึงลอกเลียนแบบคำพูดที่ทิชเชอร์พูดออกมา
และน้องจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษออกมาได้อย่างอัตโนมัติ

 

ฟัง => จดจำ => คุ้นเคย+ลอกเลียน => สื่อสาร


สำหรับน้องๆเนอร์สเซอรี่ และ วัยอนุบาล

 

ฟันไทม์ชลบุรี มุ่งเน้นให้น้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียน รวมถึงเสริมทักษะที่สำคัญในวัยเรียน

สร้าง Self-Esteem ความภาคภูมิใจและเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง

โดยให้น้องได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเองสร้าง EF ในการวางแผนการทำงานให้สร็จได้ เมื่อพบเจอปัญหาน้องๆได้เผชิญหน้ากับปัญหา

คิด วิเคราะห์และสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้

และส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อปลูกฝัง การแบ่งปัน การรอคอย

ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของการเข้าสังคม

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเน้นการสนทนา

และ หลักการ Phonicsโดยทิชเชอร์ชาวต่างชาติ 100%สำหรับน้องๆวัยประถม

 

ฟันไทม์ชลบุรี มุ่งเน้นเปิดใจให้น้องๆ รักและมีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยเน้นเรียนภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมสนุกๆ
สื่อสารภาษาอังกฤษตลอดเวลา และฝึกการออกเสียง โดยใช้หลักการ Phonics
โดยทิชเชอร์ชาวต่างชาติ 100%  ไม่ทิ้งความเข้มข้นในส่วนของ
การอ่าน การเขียน ลงลึกในส่วนของไวยากรณ์

 

 เน้นสร้าง Self-Esteem ความภาคภูมิใจและเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง

โดยให้น้องได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง

เน้นสร้าง EF ในการวางแผนการทำงานให้เสร็จได้ เมื่อพบเจอปัญหาน้องๆได้เผชิญหน้ากับปัญหา

คิด วิเคราะห์และสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้


การ
เรียนของฟันไทม์ชลบุรี

 

เน้นเรียนผ่านกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 100%

เน้นสร้างสรรค์กิจกรรมที่สนุก เพราะเมื่อน้องสนุก และมีความสุข น้องๆจะเปิดใจเรียนรู้มากกว่าเดิม

เพิ่มแรงผลักดันให้น้องๆสนใจใคร่รู้มากขึ้น และยังช่วยกระตุ้นให้น้องกล้าสื่อสารมากขึ้นอีกด้วย

น้องจะได้ใช้ภาษาผ่านการใช้จริง จากการลงมือทำกิจกรรม 5 อย่าง หัวข้อไม่ซ้ำกันเลยตลอดทั้งปีCooking / ทำขนม ทำอาหาร เรียนรู้การเข้าครัว

Art / ศิลปะ เรียนรู้เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์

Science / ทดลองวิทยาศาสตร์ สนุกสนานตื่นเต้น

Music / สนุกกับการร้องเพลง เสียงเพลง และเสียงดนตรี

Outdoor / กิจกรรมกลางแจ้ง ยืดเส้นยืดสาย


 

การทำกิจกรรมต่างๆจะสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ 100%
กับทิชเชอร์ต่างชาติที่เป็นมืออาชีพ เป็นกันเอง
และผ่านการคัดสรรมาอย่างดีจากทีมงานฟันไทม์ชลบุรี

เหมือนยกเมืองนอกมาไว้ในคลาสเรียนให้กับน้องๆ

 

การเรียนจะแตกต่างจากการเรียนที่เรียนในห้องเรียน
ที่เน้นให้น้องท่องจำคำศัพท์ จำแกรมม่า
แต่ไม่เปิดโอกาสให้น้องได้นำภาษาอังกฤษมาใช้ในการสื่อสาร
ส่งผลให้เด็กไทยส่วนใหญ่จะ ฟัง พูด ภาษาอังกฤษ ไม่ได้

 

ฟันไทม์ชลบุรี จึงเลือกให้น้องๆได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจริงกับทิชเชอร์ชาวต่างชาติ

เสมือนอยู่เมืองนอกที่จำเป็นต้องสื่อสารให้เข้าใจกันได้จริง


 

กิจกรรมต่างๆ จัดขึ้นโดยเน้นการพัฒนา EF และ Self-esteem
สร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง โดยการทำกิจกรรมนั้น น้องๆจะเป็นหลักของคลาสเรียน
ส่วนทิชเชอร์เป็นเพียงผู้สนับสนุน ผู้แนะนำ ผู้แก้ไข และ ผู้ให้กำลังใจ
เพื่อผลักดันให้น้องๆได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเอง
น้องๆจะได้ฝึกฝนกระบวนการคิด วิเคราะห์ เข้าใจปัญหา
และคิดแก้ปัญหาได้ จากการทำกิจกรรมต่างๆ
ในส่วนของด้านวิชาการ จะสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในแต่ละกิจกรรม
เน้นการเรียนรู้ทุกทักษะสำคัญ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การออกเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์

 


 

เรียนกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 1-6 คน ต่อ ทิชเชอร์ชาวต่างชาติ 1-2 ท่าน
ทิชเชอร์ดูแลน้องๆ ได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
ทำให้น้องๆยังมีพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้นในด้านความกล้าแสดงออก และความมั่นใจที่มากขึ้น


 

ฟันไทม์ชลบุรี มีการพบปะ ระหว่างผู้ปกครองกับทิชเชอร์ทุกเดือน
เพื่อแจ้งพัฒนาการของน้องอย่างต่อเนื่อง
คุณพ่อคุณแม่สามารถสอบถามทิชเชอร์เพิ่มเติมถึงพัฒนาการด้านต่างๆของน้องได้ด้วยตนเอง

(กรณีคุณพ่อคุณแม่สื่อสารภาษาอังกฤษไม่คล่อง สามารถแจ้งทางคุณครูเพื่อจัดเตรียมล่ามให้ได้)

 รายละเอียดคอร์สเรียน

เรียนกลุ่มเล็กๆ กับทิชเชอร์ชาวต่างชาติ

ผ่านกิจกรรมสนุกๆ อย่างสร้างสรรค์
เพียง เดือนละ 3,000 บาท  น้องๆวัย 2.8 ปี - 12 ปี (ทั้งนี้จะมีการประเมินทักษะน้องๆจากทิชเชอร์ในวันทดลองเรียน)

  เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที

  เรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์

  น้องเข้าเรียนด้วยตนเอง

  เรียนกลุ่มเล็ก นักเรียน 1-6 คน / กลุ่ม

  ทิชเชอร์ชาวต่างชาติ 1-2 คน / กลุ่ม

  คลาสสนทนากับทิชเชอร์เนทีฟ (เจ้าของภาษา)

 


รูปภาพในอัลบัมในบทความ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์